Макроекономічне планування

13.05.18, 10:00

Планування це специфічна управлінська діяльність з визначен­ня цілей та шляхів їх досягнення. Його здійснюють на підставі ринкових досліджень і аналізу внутрішніх можливостей. Змістом розробки пла­нів є визначення взаємопов’язаних завдань структурним підрозділам об’єкта планування, обґрунтування потрібних ресурсів, визначення показників для контролю та оцінки ступеня досягнення цілей.

Макроекономічне планування – це свідома діяльність держави з метою досягнення бажаного стану національної економіки. Слід розрізняти три головні форми макроекономічного планування: директивне, індикативне та стратегічне.

Директивне планування було формою прояву жорсткого державного регулювання економіки в колишньому СРСР. У разі директивного планування товаровиробнику визначають скільки і якої продук­ції треба виробити, кому і за яку ціну продавати. Цьому процесу відповідає адекватна централізована система постачання ресурсів. В ос­нові цієї форми регулювання економіки є передусім абсолютизація державної форми власності, як основної і єдиної, а в концепції управ­ління передбачено досягнення політичних результатів усупереч економічній логіці. Крім того, специфічно витлумачена економічна роль держави.

Здавалося б, на перший погляд, така система відносин між держа­вою і товаровиробником є зручною для обох і може забезпечити пов­ну збалансованість народного господарства. Натомість 70-річна прак­тика господарювання за єдиним директивним планом довела неспро­можність реалізувати це завдання. По-перше, жорсткий директивний план сковує товаровиробників у пошуках варіантів освоєння нових видів продукції і ліквідовує стимули саморозвитку. По-друге, для збалансованості розвитку народного господарства через план треба розраховувати не лише прямі, а й опосередковані витрати на оди­ницю продукції. Якщо ж номенклатура продукції перевищує десятки мільйонів найменувань, то навіть найсучаснішим комп’ютерам це не під силу. І хоча була розроблена модель міжгалузевого балансу, у практиці роботи центральних органів планування її використовували лише на рівні аналітичних і передпланових розрахунків. Тому не роз­раховували і не пов’язували навіть однієї тисячної частки того, що виробляли. З огляду на це механізм директивного планування перетворився у механізм відтворення диспропорцій. Крім того, це призве­ло до надмірного зростання товарно-матеріальних запасів, зменшення фондовіддачі і тотального дефіциту.

Централізм директивного планування, яке практикували в плано­во-розподільній системі країн колишнього СРСР, був доведений до абсурду.

Макроекономічне планування стратегії поведінки на рин­ку (стратегічне планування) набуло широкого застосування, зокрема, в країнах Європейського Співтовариства. Сутність цього планування по­лягає в забезпеченні виживання економічної одиниці будь-якого рів­ня (в тому числі макроекономічної національної системи) на динаміч­ному ринку шляхом виявлення та утворення довготермінової стійкої відповідності між цілями системи, її ринковими шансами та внутрі­шнім потенціалом. Стратегічне планування – це системний спосіб управління змінами, творчий процес визначення і здійснення най­більш важливих дій (беручи до уваги сильні та слабкі сторони і мож­ливості).

Об’єкти макроекономічного планування – це економічні, соціальні та науково-технічні народногосподарські процеси. Суб’єкти – держава, великі акціонерні товариства (корпорації), недержавні органи й організації. Плани класифікуються за часом, об’єктом, масштабом та способом.

Метою макроекономічного планування є: досягнення макроекономічної рівноваги та збалансованості, стабільного економічного розвитку, високої конкурентоздатності національної економіки, соціальної справедливості та екологічної безпеки держави.

Принципи макроекономічного планування:

-оцінка сучасного рівня розвитку економіки;

-правильне визначення пріоритетів;

-збалансованість;

-реалістичність;

-адаптація;

-поєднання різних видів планування;

-орієнтація на світові стандарти;

-гласність;

-рівність;

-самостійність та дотримання загальнодержавних інтересів.

Функції:

-визначення цілей і пріоритетів розвитку національної економіки;

-забезпечення найоптимальнішого варіанта розвитку національної економіки;

-координація економічної діяльності суб’єктів;

-гармонізація економічних інтересів суб’єктів господарювання.

Методи:

-метод системного аналізу;

-нормативний метод;

-метод оптимізації планових рішень;

-програмно-цільовий метод;

-балансовий метод.

У цивілізованих країнах регулюють стихію ринку насамперед через планування та прогнозування економічного і соціального розвитку держави. Саме у високорозвинутих країнах з ринковою економікою держава є примусовою політичною організацією, без якої ні ринок сам по собі, ні конкуренція не зможуть реалізувати економічні реформи. Що ж до нинішньої ситуації в Україні, то політика держави по­винна бути спрямована на цілісну систему державного регулювання економіки з використанням як ринкових, так і адміністративних ме­тодів. Для цього треба відновити управління державним сектором через прогнозування і планування, оволодіти ситуацією в країні, зро­бити її керованою. А цього можна досягти, лише спираючись на жор­стку виконавчу вертикаль, використовуючи адміністративні методи державного регулювання економіки.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Пік”, 2009. – 548 с. : іл.

2. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

3. Яковенко Р. В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – [Вид. 2–ге, випр.]. – Кіровоград : видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 130 с.

4. Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

5. Яковенко Р. В. Державне регулювання економіки : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 40 с. : іл.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцент


PlanA - Майбутне варто планувАти

Комментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Яна .Частный зоопарк в селе Озера
Сегодня ездили в зоопарк, он закрыт и неизвестно когда откроют. Я думаю что в этом году туда не стоит ехать, раз…
Alena B.​Серебряное озеро (Скала)
Добрый день !Да,псориаз лечат на озере,некоторые получают небольшое облегчение,у других людей более прогрессивное…
Юра .Голубые озера
Есть ли домики для отдыха на голубых озёрах если можно номер телефона